Seminaret var rettet mot tannleger som er oppnevnt som sakkyndig ved barnehus i Norge.

- Siden 2011 har Sørlandet sykehus og Statens Barnehus i Kristiansand vært og fremdeles er en sterk pådriver for at også tannleger må involveres som sakkyndig i saker, hvor det er mistanke om vold og/eller seksuelle overgrep mot barn, sier TkØs forsker Ewa Sz. Hovden. Sammen med Sørlandet sykehus og Statens Barnehus Kristiansand utformet hun (den gang forskningsleder ved TkSør) prosedyren for klinisk rettsodontologisk erklæring. - Denne prosedyren ble publisert på Helsebiblioteket i 2016, og er relativ ny. Men vi har blitt gjort kjent med at flere av de sakkyndige tannlegene føler seg litt usikre i denne rollen, derfor har vi dette arrangementet, forteller Ewa, og legger til at dette er nybrottsarbeid for flere aktører og derfor viktig med kursing og erfaringsutveksling på tvers av profesjonene ved barnehusene. 

På programmet var det rolleforståelse av tannleger som sakkyndig, hvordan skrive en klinisk rettsodontologisk erklæring og informasjon om saksgangen og samhandlingen mellom de ulike aktørene ved barnehus i tillegg til gruppearbeid og casediskusjon.