TkØs forskningsmål er

  • å øke forskningsaktiviteten i tannhelsetjenesten i TkØs region

  • å øke kunnskap, kompetanse, kvalitet og effektivitet til beste for befolkningens helse

  • å heve kvaliteten på utviklingsarbeid i regionen gjennom et systematisk arbeid med evalueringer og kvalitetskontroll av prosjekter

Forskningsleder er Vibeke Ansteinsson (Phd)

Satsningsområder

TkØ har egne forskningsprosjekter i tillegg til å delta i samarbeids- og utredningsprosjekter.

Vi jobber aktivt for å inkludere tjenesten i planlegging, gjennomføring og med kunnskapstranslasjon i prosjektene nettopp for å sikre nytteverdien i tannhelsetjenesten.

I våre forskningsprosjekter er vi opptatt av å ivareta brukerperspektivet (brukermedvirkning).

Vi jobber med

  • praksisnær forskning

  • tjenesteforskning

  • epidemiologisk forskning

 

Praksisnær forskning

Praksisnær forskning er ett prioritert forskningsområde hos TkØ, og innebærer et tett samarbeid med fylkestannleger og klinikere i TkØs region. Et viktig mål ved praksisnær forskning er at resultatene kan overføres direkte tilbake til tannhelsetjenesten og på den måten komme pasientene og befolkningen til gode. For å kunne gjennomføre praksisnære prosjekter er TkØ avhengig av klinikkenes innsats.

I dag har TkØ to praksisnære forskningsprosjekter; «Fluorpensling eller fissurforsegling?» og "Orale konsekvenser hos ungdom som snuser".

Tjenesteforskning

Siden er under utvikling.

Epidemiologisk forskning

Siden er under utvikling.