Ifølge RELIS – regionale legemiddelinformasjonssentre (produsentuavhengig legemiddelinformasjon), bør INR måles hos pasienter som bruker warfarin. Lokalbehandling med bitetampong fuktet med traneksamsyreoppløsning kan benyttes ved behov ved tannekstraksjon.

Ved elektive småkirurgiske inngrep bør blødningsrisiko vurderes hos den enkelte pasient. Hos pasienter behandlet med warfarin bør INR måles før inngrepet, og seponering er vanligvis ikke nødvendig ved INR i målområdet. Pasienter som bruker nye perorale antikoagulantia kan vanligvis seponere 24 timer før inngrepet, og starte opp igjen dagen etter.

Det er fire perorale antikoagulantia i rutinemessig bruk i Norge i dag. Warfarin (Marevan) har lenge vært enerådende på markedet, men har de seneste årene fått konkurranse fra apiksaban (Eliquis), dabigatran (Pradaxa) og rivaroksaban (Xarelto).

For de nye midlene er rådene hentet fra Helsedirektoratet/Statens legemiddelverks publikasjon IS-2050, mens rådene for warfarin i hovedsak er hentet fra «Warfarinbehandling i praksis – tryggere antikoagulasjon», utgitt av Den norske legeforening. For informasjon om håndtering av større kirurgiske prosedyrer, samt mer utfyllende informasjon, anbefales disse publikasjonene.

Alle pasienter på antikoagulasjonsbehandling har økt risiko for blødninger. Dette medfører at det også er større blødningsrisiko ved kirurgiske inngrep, tannekstraksjoner og lignende, selv om det er sjelden at bruk av perorale antikoagulanta medfører problematiske blødninger ved tannekstraksjon eller andre enkle inngrep i munnhulen. Samtidig vil seponering av antikoagulasjonsbehandling medføre en økt risiko for tromboemboliske episoder med potensielt alvorlige konsekvenser.

Les mer i RELIS sin artikkelen om råd om behandling av pasienter ved bruk av de enkelte fire perorale antikoagulantia.

Referanser:
Informasjon om de nye perorale antikoagulasjonsmidlene dabigatran, rivaroksaban og apiksaban (IS-2050) 2013. Nasjonal rådgivende spesialistgruppe innen antikoagulasjon. Utgitt av Helsedirektoratet og Statens Legemiddelverk.
Warfarinbehandling i praksis – tryggere antikoagulasjon, 2. utgave 2010. Den norske legeforening.
Wallström M, Radulovic V. Ökad blödningsbenägenhet vid kirurgiska ingrepp I munhålan på grund av medicinering. Nor Tannlegeforen Tid 2012; 122: 20-3