Om prosjektet
God tannhelse betyr mye for vår generelle helse og livskvalitet. Konsekvenser av dårlig eller redusert munnhelse kan føre til alvorlige infeksjoner, store smerter og dårlig ernæring.
Konsekvenser av dårlig eller redusert munnhelse kan føre til alvorlige infeksjoner, store smerter og dårlig ernæring. Vi har i dag manglende kunnskap om hvilke orale helseproblemer hjemmeboende pasientene har og hvordan det påvirker deres helse og livskvalitet Vi vet også lite om hvilke utfordringer helsepersonell møter i sin hverdag som hindrer at de kan ivareta forsvarlige tannhelsetjenester for sine pasienter.

Pasienter som mottar hjemmetjenester, som gir rett til vederlagsfrie tannhelsetjenester, er i dag ikke sikret at slik tjeneste blir ivaretatt. Det er fordi det i dag eksisterer både faglige, organisatoriske og tekniske barrierer for god samhandling mellom tannhelsetjenesten og den kommunale helsetjenesten. Forskning innen samhandlingsfeltet har i stor grad handlet om samhandling mellom sykehus og kommunen eller om interkommunalt samarbeid. Forskningen har ikke fokusert på tannhelsetjenesten organisert på fylkeskommunalt nivå. Det betyr at vi har kunnskapshull om samhandling mellom organisatoriske nivå, som har betydning for mange pasienter.

Hjemmeboende pasienter trenger samordnede og koordinerte tjenester, hvor gode tannhelsetjenester er viktig del av tjenesteforløpet. Prosjektet skal derfor identifisere hva som hemmer og hva som fremmer helsetjeneste. Videre skal prosjektet utvikle og teste en vitenskapelig modell, som sikrer forsvarlig helsetjeneste og bedre samhandling mellom tannhelsetjenesten og pleie- og omsorgstjenesten. Det skal vi gjøre ved å følge en systematisk prosess, som bygger på UK Medical Research Council’s framework (MRC) for komplekse intervensjoner.

Se også "Tannhelse for eldre hjemmeboende pasienter (CORAL)" (www.uio.no)


Formål
CORAL skal utvikle ny kunnskap om behov for og organisering av tannhelsetjenester til eldre hjemmeboende pasienter.

Prosjektleder
Ragnhild Hellesø, professor Avd. for sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo (UiO)

Hovedsamarbeidspartner
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ)

Øvrige samarbeidspartnere:

  • NTNU Gjøvik
  • Sintef
  • Pensjonistforbundet
  • Høyskolen Innlandet
  • Norges arktiske universitet (UiT)
  • Universitetet i Bergen (UiB)
  • Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester (USHT)
  • Humboldt-Universität zu Berlin
  • University of Groningen
  • VAR Healthcare

Finansiering
Norges forskningsråd (NFR)