Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Organisering av TkØ & styringsdokumenter

| Oppdatert 09. februar 2024

Samarbeidsavtale for Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst

Behandlet av styret TkØ 9. mars 2021 og representantskap 19. mars 2021

Samarbeidsavtale for Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst

(TkØ), organisert som kommunalt oppgavefellesskap etter

kommunelovens kapittel 19. 
 

1. Navn

Samarbeidets navn er Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst – fylkeskommunalt

oppgavefellesskap mellom Innlandet og Viken. Kortform er TkØ.
 

2. Deltakere

Deltakerne i samarbeidet om TkØ er fylkeskommunene Innlandet og Viken.
 

3. Formål

Formålet med samarbeidet er drift og videre utvikling av et regionalt odontologisk

kompetansesenter som skal;

- sikre tilgjengelighet til spesialisttannhelsetjenester og være henvisningsinstans for

både offentlig og privat tannhelsetjeneste

- drive rådgivning innenfor virkeområdet overfor en samlet tannhelsetjeneste øvrige

helsetjeneste og befolkning

- Organisere klinisk praksis for spesialistkandidater i samarbeid med universitetene

- bidra til forskning og faglig utvikling

- drive kompetanseutvikling som bidrar til rekruttering av tannhelsepersonell og en god

tannhelsetjeneste
 

4. Rettslig status

TkØ skal være et kommunalt oppgavefellesskap etter Kommunelovens kap 19 med

Viken fylkeskommune som vertsfylkeskommune. Samarbeidet skal ikke være eget rettssubjekt

og skal ikke registreres i foretaksregisteret.

Administrative funksjoner som ivaretas av Viken fylkeskommune på vegene av TkØ reguleres i

egen avtale.
 

5. Deltakeransvar

Deltakerne har ubegrenset økonomisk ansvar for sin andel av TkØs forpliktelser. Til sammen

utgjør andelene TkØs samlete forpliktelser.

Fordelingen av ansvar følger folketallet i de to fylkeskommunene, beregnet fra samarbeidets

oppstart og revideres årlig.
 

6. Styrende organer

Samarbeidets organer er representantskap, styre og direktør.
 

7. Representantskap

Representantskapet er samarbeidets øverste organ. Representantskapets medlemmer og

varamedlemmer velges for fire år. Begge deltakere skal være representert i

representantskapet med 2 medlemmer hver som oppnevnes av de respektive

fylkeskommuner i henhold til bestemmelsene i Kommunelovens § 19. Det skal velges

personlige vararepresentanter. Representantskapet velger selv sin leder og nestleder. Daglig

leder i oppgavefellesskapet kan ikke være medlem av representantskapet.

Representantskapet skal;

a) oppnevne styre

b) godkjenne årsregnskap

c) godkjenne årsrapport

d) foreslå endringer i samarbeidsavtalen

e) vedta strategivalg

Det skal avholdes minst ett representantskapsmøte årlig. Begge deltakerne må være

representert for at representantskapet skal være beslutningsdyktige. Vedtak gjøres med

alminnelig flertall. Ved stemmelikhet teller leders stemme dobbelt.
 

8. Styre

Samarbeidet skal ha et styre på 7 medlemmer. Styret oppnevnes med tre representanter fra

hver fylkeskommune, samt en representant oppnevnt av og blant de ansatte.

Styrerepresentanten for de ansatte har ikke rett til å delta i behandlingen av saker som

gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter,

rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler. Styret utøver sin

myndighet på grunnlag av denne samarbeidsavtalen og delegasjonsvedtak fra

representantskapet. Styremedlemmenes funksjonstid er 2 år og kan prolongeres for å ivareta

styrets kompetanse. Styret konstituerer seg selv.
 

Styret skal:

a) sørge for at det ansettes direktør

b) arbeide for at TkØ er i stand til å løse sine oppgaver angitt i denne samarbeidsavtalen

c) sørge for at det utarbeides økonomiplan, årsbudsjett, årsrapport og årsregnskap

d) påse at daglig drift er i samsvar med samarbeidets formål, vedtekter, årsbudsjett og andre

vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet

Styremøtene ledes av styreleder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved votering i

styret skal hver stemme telle likt. Unntaket er ved stemmelikhet hvor styreleder har

dobbeltstemme. Styret er beslutningsdyktig når begge deltakerfylkeskommunene er

representert. Det skal føres protokoll fra styremøtene.
 

9. Daglig leder

Samarbeidet skal ha en daglig leder med tittel direktør.

Direktøren skal;

a) stå for daglig ledelse av samarbeidet

b) følge de retningslinjer og pålegg som styret gir

c) sørge for at nødvendige tjenester for forsvarlig drift er tilgjengelige

d) være sekretær for styre og representantskap
 

Den daglige ledelse omfatter ikke saker som for samarbeidet er av uvanlig art eller av stor

betydning. Slike saker kan daglig leder bare avgjøre når styret i den enkelte sak har gitt daglig

leder myndighet til det, eller når styrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe

for samarbeidet. Styret skal i så fall snarest mulig underrettes om saken.
 

10. Deltakernes innskuddsplikt og plikt til å yte andre bidrag til oppgavefellesskapet

Fylkeskommunene skal bidra med et årlig tilskudd til drift av TkØ. Samarbeidet skal hvert år

innen 1. oktober utarbeide økonomiplan og årsbudsjett for kommende år som bl.a. skal

inneholde fylkeskommunenes bidrag.

Den årlige fordelingen av det samlede driftstilskuddet gjøres etter folketallet i de respektive

fylkeskommuner per 1. januar samme år.

Fylkeskommunene skal så langt det er rimelig benytte TkØs tjenester.
 

11. Ansatte

Ansatte skal som hovedregel være ansatt i Viken fylkeskommune. Ansattes rettigheter og

plikter følger regelverket i Viken.
 

12. Endring av samarbeidsavtalen

Endring av samarbeidsavtalen skal foreslås av representantskapet og vedtas av fylkestingene

eller den de har delegert denne myndighet til.
 

13. Forhold til forvaltningsloven og offentlighetsloven og kommuneloven

Reglene i forvaltningsloven, offentlighetsloven og kommuneloven gjelder for samarbeidet.
 

14. Låneopptak og garantistiftelse

Samarbeidet/styret kan ikke ta opp lån eller stille garanti for samarbeidets forpliktelse eller

andres forpliktelser.
 

15. Oppløsning, uttreden og oppsigelser

Oppløsning/avvikling av samarbeidet kan bare skje gjennom fylkestingsvedtak. Ved

oppløsning/avvikling skal deltakerne fortsatt ha økonomisk ansvar for sin andel av de

forpliktelsene oppgavefellesskapet har på tidspunktet for oppløsning/avvikling. Fordeling

mellom deltakerne av samarbeidets eiendeler og forpliktelser følger fordelingen av det

gjennomsnittlige økonomiske bidraget som deltakerne har bragt i samarbeidet de siste 3

årene.

Uttredelse må varsles skriftlig minst ett år før uttredelse. En deltaker som trer ut av

oppgavefellesskapet får med seg eiendeler som tilhører denne. Utover dette har den

uttredende deltaker ikke krav på opparbeidede verdier. Ved uttreden skal uttredende

deltaker betale sin relative andel av de forpliktelser som påhviler vertsfylkeskommunen på

uttredende tidspunkt

 

16. Ikrafttredelse

Det kommunale oppgavefellesskapet mellom Innlandet og Viken om

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst, trer i kraft fra 1. januar 2022.
 

Organisasjonskart

orgkart 15februar2022.png

Representantskap

Representantskapet er samarbeidets øverste organ. Representantskapets medlemmer og varamedlemmer velges for fire år (fra og med 2020 til og med 2023).  
 

Representantskapet Varamedlem Fylkeskommune
Ida Ohme Pedersen Lars Dahl Berge  Akershus
Nils Erik Mossing Heidi Wesbye Nyhus Akershus
Roger Larsen  Kjell Erlend Grønbeck  Buskerud
Joakim Ekseth  Hans Kristian Enge  Innlandet
Arnstein Koch-Engebretsen  Elin Tvete  Østfold

 

Styret

Samarbeidet skal ha et styre på 7 medlemmer. Styret oppnevnes av representantskapet og skal bestå av tre styremedlemmer fra hver fylkeskommune samt en representant oppnevnt av og blant de ansatte. Funksjonstid er to år. 

Styremedlem Fylkeskommune
Per David Clee Søhoel Viken
Claes Næsheim Innlandet
Tore Østgård Viken
Ola Selvaag Innlandet
Berit Binde Viken
Gro Hilde Reinsborg Innlandet
Ingrid Klepaker Ansattrepresentant

Styreleder: Per David Clee Søhoel, Viken fylkeskommune
Nestleder: Claes Næsheim, Innlandet fylkeskommune. 

Vara for Viken: Kjersti Helene Garberg
Vara for Innlandet: Farshad Alamdari
Vara for ansattrepresentant: Marte-Mari Uhlen-Strand. 


Relaterte saker


Del artikkelen