Med dagens ordning må pasienten først oppsøke fastlege før vedkommende eventuelt kan bli henvist til spesialisthelsetjenesten. Det medfører både ventetid og ekstra kostnader for pasienten i tillegg til merarbeid for fastlegen. I sitt høringsnotat ønsker HOD å forkorte prosessen ved å bruke tannlegers kompetanse og gi de samme adgang som leger til å skrive henvisning til spesialisthelsetjenesten. Mer om forslaget finner du i høringsnotatet.

Høring - forslag til endringer i forskrifter til folketrygdloven og spesialisthelsetjenesteloven - finansiering av behandling i spesialisthelsetjenesten etter henvisning fra tannlege

Høringsfrist er 8. juni 2015.