I 2014 fikk TkØ i oppdrag fra Helsedirektoratet om å utrede tannhelseforhold hos rusavhengige. Målet med prosjektet var å se på tannbehandlingstilbud, tannhelseforhold og tannbehandlingsbehov hos rusavhengige. Oppdraget omfattet også kartlegging av tannhelseforhold hos personer med kvalifiseringsstønad (KVP) fra NAV. Prosjektleder for oppdraget, Line Schrøder Karlsen summerer i korte trekk noen av hovedfunnene i rapporten.

Tannhelsetilbud for rusavhengige

For å kartlegge tannhelsetilbudet til rusavhengige i fylkeskommunene ble det sendt ut spørreskjema til lederne i Den offentlige tannhelsetjenesten/fylkestannlegene. Data fra undersøkelsen viser at fylkeskommunene yter tilbudet til rusavhengige, men at det er stor variasjon i fylkene hvordan tilbudet blir organisert, forteller Line. Hun legger til at fylkeskommunene mangler en systematisk organisering av tannhelsedata for denne pasientgruppen, noe som bekrefter funn fra SIRUSs evaluering av vederlagsfri tannbehandling 2009/2010. For å få mer informasjon om denne pasientgruppen er det behov for enkle retningslinjer for å sikre en slik rapportering, påpeker Line, og legger til at dette kan ivareta at pasienter ikke faller ut av systemet etter mottatt tannbehandling.

Prosjektet gjennomførte også en pilotstudie for å teste ut en metode for å kartlegge tannhelseforhold hos rusmiddelbrukere. Studien henvendte seg til ruspasienter som hadde mottatt tannbehandling og til deres behandlere ved to tannklinikker. Et resultat fra spørreundersøkelsen viser at de rusavhengige melder om et stort egenopplevd tannbehandlingsbehov, noe som også de involverte tannbehandlere bekrefter. Line Schrøder Karlsen.jpg

- Tannhelse er viktig for sosialisering, understreker Line, og legger til at tannbehandlingstilbud til denne gruppen bør være avhengig av rusmiddelbildet. Et forslag kan være å gi akuttbehandling og enkel behandling til aktive rusmiddelbrukere, og mer rehabiliteringsrettet tannbehandling til de som er i et løp mot å bli rusfrie.  

Tannhelseforhold hos KVP-deltakere

Den andre delen av oppdraget omfattet spørreundersøkelse om tannhelseforhold hos KVP-deltakerne og deres veiledere i NAV. Deltakere i KVP-programmet har av ulike årsaker havnet utenfor arbeidslivet og har lav husholdningsinntekt. Et viktig funn fra undersøkelsen viser at det også her er et stort egenopplevd behov for tannbehandling. Line påpeker at et gratis tannbehandlingstilbud vil bety mye for livskvaliteten hos KVP deltakerne og være et viktig bidrag til sosial utjevning.

For mer om undersøkelsene og utredningens anbefalinger, se hele rapporten Tannbehandlingstilbud til og tannhelseforhold hos rusmiddelbrukere og personer med kvalifiseringsstønad fra NAV.

TkØ er nå i gang med et nytt oppdrag fra Helsedirektoratet for å kartlegge tannhelsen og behandlingsbehovet blant et utvalg av personer som mottar kvalifiseringsstønad fra NAV. Oppdraget omfatter også en kostnadsberegning av et tannhelsetilbud til hele gruppen etter statens takster. Oppdraget går ut 2015.