Det har i liten grad vært forskning på tannhelse, oralfunksjon og livskvalitet hos eldre som har opplevd slag. Imidlertid har forskningsgruppen Aldring, helse og velferd ved HiOA, gjennomført en kvantitativ tverrsnittstudie om oral helse hos eldre slagrammede. Hensikten var å kartlegge selvopplevd tannhelse, oral funksjon, generell og oral livskvalitet. Studien undersøkte også på mulig sammenhenger mellom oral funksjon, generell livskvalitet og oral helserelatert livskvalitet.

Forskergruppen gjennomførte en spørreundersøkelse hos medlemmer av Norsk forening for slagrammede. Undersøkelsen omfattet sosiodemografiske variabler, generell livskvalitet, tannhelserelatert livskvalitet og selvopplevd tannhelse, munntørrhet, matkonsistens i tillegg til tidsbruk og trygghet i spisesituasjoner.  

Resultatene viser blant annet at en tredjedel av de spurte opplever redusert tannhelse etter slag, og at kun 5% av de spurte ble informert om tannstell i rehabiliteringsperioden etter hjernslaget. Studien peker også på at slagrammede med dårlig tannhelse oppgir en redusert livskvalitet.

Studien konkluderer med at det er behov for mer informasjon om tannstell og munnhygiene etter hjerneslag. Det anbefales at tannhelsepersonell må inngå i oppfølgingen av slagpasienters tannhelse på et tidlig stadium for å redusere muligheten for dårligere tannhelse og forringelse av livskvalitet.

Forskerne bak studien er Trude Myhrer (HiOA), Hilde Kjærnet Haugen (HiOA), Tiril Willumsen (UiO) og Astrid Bergland (HiOA).

Les artikkelen Tannhelse og livskvalitet hos personer etter hjerneslag