Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Styringsdokumenter TkØ

Publisert | Oppdatert 05. september 2022

Strategiplan TkØ 2018-2022

Plan for kompetansehevende tiltak hos TkØ

Plan for kompetansehevende tiltak hos TkØ (pdf-fil). 
Dokumentet etablert 2020. 

Strategiplan TkØ 2012-2017

Forprosjekt TkØ

Det foreligger en forprosjektplan som er grunnlaget for vedtakene i fylkeskommunene og Oslo kommune om å opprette TkØ. Forprosjektplanen beskriver partenes planer for etablering, aktivitet og drift av TkØ og gir en oversikt over ressursbehov ved etablering av TkØ.

Styringsgruppa sept 2011300.jpg Forprosjektplanen er utarbeidet av prosjektleder Sissel Bjørtvedt og styringsgruppen. Styringsgruppen besto av  fylkestannlegene og direktørene for tannhelsetjenestene fra de fem fylkene som samarbeider om TkØ og dekan ved Det odontologiske fakultetet i Oslo. 

Spesialistutdanning
For å få en oversikt over behovet for nye spesialister er det gjort en utredning av spesialistbehovet i regionen fram mot 2025. Kartleggingen viser at det innenfor kjeveortopedi vil bli stort behov for nye spesialister.

Rådgivning og spesialistbehandling
TkØ skal kunne tilby tverrfaglig kompetanse både når det gjelder utredning, rådgivning og pasientbehandling. Tannleger som ønsker å gjøre behandlingen selv, skal kunne innhente behandlingsforslag.

Kompetansesenteret skal etablere kanaler til sykehus og øvrige kompetansesentra og ivareta tverrfaglig kontakt med miljøer utenfor tannhelsetjenesten. Kompetansesenteret bør på sikt minst bemannes slik at det er to spesialister tilstede innenfor hvert fagfelt daglig. Kompetansesenteret bør bidra til å etablere spesialistnettverk.

Forskning og fagutvikling
Forskningskompetansen i den utøvende tannhelsetjenesten er begrenset. Dette gjelder på ledernivå, og i privat og offentlig sektor. De regionale odontologiske kompetansesentrene er viktige aktører for å øke forskningsinnsatsen i den utøvende tannhelsetjenesten.

TkØ har lagt en plan der det i første omgang tilsettes forskningsleder og utvikles en forskningsstrategi. I neste omgang skal det tilsettes en forsker med samfunnsodontologisk bakgrunn.

Kompetanseoppbygging i tannhelsetjenesten
Kompetansesentrene vil ha et ansvar for å produsere og organisere faglig teoretisk stoff slik at kunnskap blir lett tilgjengelig uansett hvor i landet tannhelsepersonellet bor. Praktisk klinisk undervisning med arbeidskurs og hospitering blir viktige oppgaver. Etablering av et fagnett vil gi mulighet for fjernkonsultasjoner og nettundervisning.

Forprosjektplan for Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ)