Brutto driftsutgifter
Brutto driftsutgifter til tannhelsetjenester i fylkeskommunene økte med 4,7 prosent fra 2012, mens økte utgifter i den siste femårsperioden har vært på over 18 prosent. De største utgiftene i den offentlige tannhelsetjenesten er knytte til pasientbehandling, men det er utgiftene som ikke er direkte avhengige av pasientbehandling som relativt sett øker mest .

Årsverk i den offentlige tannhelsetjenesten
Antall årsverk i offentlig fylkeskommunal sektor er stigende for tannleger og tannpleiere og har holdt seg stabilt for tannlegespesialister. I 2013 var det i alt 1 226 avtalte tannlegeårsverk i fylkeskommunene. Dette er en liten oppgang på i underkant av 1 prosent fra 2012. I den siste femårsperioden har veksten vært ca 7,5 prosent. Når det gjelder tannpleierårsverk, gikk disse opp fra 455 i 2012 til 469 i 2013, som gir en vekst på vel 3 prosent. For tannlegespesialistene var det 46 årsverk i den offentlige tannhelsetjenesten både i 2013 og 2012.

Årsverk i privat tannhelsetjeneste
I 2013 var det i alt 3 234 avtalte tannlegeårsverk i privat sektor. Det svarer til en vekst på vel 2 prosent fra 2012. Det var 391 avtalte tannpleierårsverk, noe som innebærer en økning på 3 prosent fra 2012. Mens antall tannlegespesialister i offentlig sektor holder seg uendret, er det en økning på på 7,5 prosent i privat sektor; fra 373 årsverk i 2012 til 401 året etter.

Utenlandske tannleger
Tallene viser ellers at det er 1308 tannleger med utenlandsk bakgrunn i Norge fordelt med henholdsvis 540 og 768 på offentlig- og privat sektor.

Innbyggere per årsverk
I 2013 var det 1146 innbyggere per tannlegeårsverk i offentlig og privat sektor samlet sett. Det betyr at det var syv færre innbyggere per tannlege i 2013 enn i 2012, og at dekningsgraden har blitt noe høyere de siste to årene.

Også når det gjelder tannpleiere, har dekningsgraden blitt høyere i samme periode. I 2013 var det 5943 innbyggere per tannpleierårsverk i offentlig og privat sektor samlet, som er en nedgang fra 2012 på 114 innbyggere.

For tannlegespesialister viser tallene en enda større bedring i dekningsgraden enn for allmenntannleger og tannpleiere: I 2013 var det 11 422 innbyggere per tannlegespesialistårsverk, mens det i 2012 var 12 050 innbyggere. Tallene viser ellers at det er fylkesvise forskjeller i dekningsgrad for alle de tre yrkesgruppene, og at forholdet mellom antall tannpleiere og tannleger varierer mye mellom fylkene.

Flere barn og unge uten hull i tennene
Tallene for barn og unge som faktisk er undersøkte den siste femårsperioden, viser at det blir stadig færre med hull i tennene. Tendensen er klar selv om ikke alle barn og unge i alle aldersgrupper blir kalt inn og møter til time hvert år, og trass i at det er fylkesvise variasjoner i rutinene for innkalling til time.

Tannhelsedata
I 2013 ble ca tre fjerdedeler av 5-, 12- og 18-åringene i Norge undersøkt, behandlet eller registrerte i den offentlige tannhelsetjenesten, og andelen av disse som ikke har hull i tennene i det hele tatt, øker.

Av 5-åringene som ble undersøkt, var det 82,9 prosent som hverken hadde tenner  med behandlingsbehov, eller tenner som hadde vært behandlet tidligere (DMFT=0). Tilsvarende tall var 81,3 prosent i 2012 og 79,9 prosent i 2009.

For 12-åringene som ble undersøkt i 2013, var det 56,5 prosent med DMFT=0. Tilsvarende tall var 54,5 prosent i 2012 og 48,9 prosent i 2009 .

For 18-åringene var det 19,8 prosent med DMFT=0 i 2013. Tilsvarende tall var 18 prosent i 2012 og 15,5 prosent i 2009.

Det har vært en nokså jevn nedgang i kariesforekomsten i tennene blant 12- og 18-åringer de siste 25 årene. I 2013 var gjennomsnittstallet på hull blant 12-åringer 1, som er en liten nedgang fra 2012.

For 18-åringer var gjennomsnittstallet på hull 4,2, noe som også er en reduksjon fra 2012.

I 2013 hadde 12-åringene i Vest-Agder fylkeskommune færrest hull, mens det blant 18-åringene var færrest hull i Hedmark. Finnmark var det fylket som rapporterte flest hull både for 12- og 18-åringene. Samtidig har forskjellen mellom Finnmark og resten av fylkeskommunene minket for begge aldersgruppene i den siste femårsperioden.