Du finner nettutgaven av retningslinjene her

Formålet med de nasjonale faglige retningslinjene er å gi råd om god antibiotikabehandling av infeksjoner samt holde totalforbruket av antibiotika i Norge nede.

Videre er det ønskelig med høyest mulig andel bruk av smalspektrede antibiotika. Dette vil bidra til å opprettholde den relativt gunstige situasjonen i Norge med hensyn til antibiotikaresistens.

Nasjonale faglige retningslinjer er ikke direkte rettslig bindende, men bør være styrende for de valg som skal tas. Ved å følge oppdaterte nasjonale faglige retningslinjer vil fagpersonell bidra til å oppfylle kravet om faglig forsvarlighet. Hvis man velger en annen løsning som i vesentlig grad avviker fra anbefalingene, må dette dokumentes med faglig begrunnelse.