Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2015 innebærer noen mindre presiseringer i regelverket. Honorartakster og refusjoner vil i hovedregel videreføres nominelt uten prisjustering.

Endringene gjelder fra og med 1. januar 2015.

 

Regelendringer

Behandlingen av statsbudsjettet for 2015 innebærer noen enkelte mindre presisieringer i regelverket. Endringene vil ikke gi reelle endringer i rettigheter mv:

  • Det er gjort presisieringer i regelverket etter forskriftens § 1 pkt. 4, 6 og 9.

  • Som følge av Stortingets budsjettvedtak er det gjort endringer i forskriftens § 6 Tilskudd til fellesformål.

 

Justeringer av takster mv

Følgende særskilte takstjusteringer er foretatt:

  • Takst 9 kan repeteres hver time.

  • Refusjonstakster i takstgruppe C. Konserverende og endodontiks behandling er prisjustert med om lag 3 pst.

  • Refusjonsbeløp til takst 304 er nedjustert.

  • Refusjonsbeløp til takst 501 er nedjustert, og taksten kan benyttes maksimalt 8 ganger per kalenderår for samme pasient.

  • Takst 604f er nedjustert.

"Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2015"