Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ny autorisasjonsordning for helsepersonell på høring

Illustrasjon:NPE

Illustrasjon:NPE

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har sendt forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS og Sveits, på høring. Ordningen gjelder både tannleger tannpleiere, tannhelsesekretærer og tannteknikere.

Denne artikkelen er over 9 år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Hensikten er å skape mer forutsigbarhet for helsepersonell som er utdannet utenfor EØS, og som søker norsk autorisasjon.Det foreslås at den nye autorisasjonsordningen skal bestå av to trinn:

 1. Jevngodhetsvurdering

 2. Videre kvalifiseringsløp

  • Språktest

  • Fagprøve

  • Kurs i nasjonale fag

  • Kurs i legemiddelhåndtering

Det stilles ikke vilkår om praksisperiode. Rett til autorisasjon oppnås når alle kvalifiseringstiltak er gjennomført og bestått. Kvalifiseringsløpet må gjennomføres i løpet av tre år etter at søkers utdanning er vurdert som jevngod med norsk utdanning. Det foreslås at søker får tre forsøk på å bestå fagprøve, prøve i nasjonale fag og legemiddelhåndtering. Det er ikke foreslått begrensninger i antall ganger en kan gå opp i språktesten.

Jevngodhetsvurdering
I jevngodhetsvurderingen skal det vurderes om søkers gjennomførte utdanning og eksamen er jevngod med tilsvarende norsk utdanning og eksamen, og om søker har godtgjort at det foreligger nødvendig kyndighet. Denne vurderingen foretas på grunnlag av nødvendig dokumentasjon.

Hvis Statens autorisasjon for helsepersonell (SAK) avslår søknad om autorisasjon som tannlege fordi utdanningen ikke ansees som god nok, vil søkere med varig oppholdstillatelse i Norge fortsatt kunne søke om opptak til kvalifiseringsprogrammet i Bergen.

Hvis utdanning og eksamen ansees som jevngod, gis søkerne beskjed om at de kan gå videre i kvalifiseringsløp med sikte på autorisasjon.

Språktest
For alle helsepersonellgrupper som omfattes av autorisasjonsordningen foreslås det å stille krav til bestått norskprøve tilsvarende Bergenstesten nivå 2. Språkprøven må tas før fagprøven og kurs i nasjonale fag og legemiddelhåndtering. Språkprøven kan også tas før jevngodhetsvurderingen.

HOD presiserer at selv om det innføres krav om bestått språktest, vil dette ikke frata arbeidsgiver og helsepersonellet selv ansvar for nødvendige kunnskaper og ferdigheter i norsk. Uavhengig av resultat på språkprøve bør arbeidsgiver legge det opplevde språklige nivået til grunn i en ansettelsesprosess.

Kurs i nasjonale fag og i legemiddelhåndtering
Alle helsepersonellgrupper må gjennomføre kurs i nasjonale fag. For tannhelsesekretærer, tannpleiere og tannteknikere er dette nytt.

Det foreslås at kurset blir felles for alle yrkesgrupper og skal omfatte:

 • Oppbygging og organisering av helse- og omsorgstjenesten

 • Helse, trygde- og sosialrett

 • Kulturforståelse og nasjonale satsningsområder

Leger, tannleger, sykepleiere og farmasøyter må i tillegg gjennomføre kurs og bestå prøve i legemiddelhåndtering.

Fagprøve
Fagprøve tilbys tannleger, leger og sykepleiere som har fått sin utdanning vurdert som tilstrekkelig til å gå videre i kvalifiseringsløpet. For disse vil det bli stilt krav om bestått fagprøve. Med fagprøve menes fagspesifikk muntlig og skriftlig prøve, som måler om søkeren har tilsvarende teoretiske og praktiske kunnskaper som kreves for norsk eksamen i faget. Helsedirektoratet vil inngå avtale med aktuelle utdanningsinstitusjoner om kjøp av fagprøver. Det legges opp til at fagprøvene tilbys to ganger årlig.

Tabellen viser autorisasjoner gitt i 2013 for tannhelsepersonell etter utdannings land (kilde vedlegg 1. HODs høringsbrev).

Yrkesgruppe/Utdanningland

Norge

Norden

EU/EØS

Verden UF

Totalt

Tannhelsesekretær

142

9

9

32

192

Tannlege

128

36

96

32

292

Tannpleier

57

11

2

0

70

Tanntekniker

0

2

8

2

12

Høringsbrev og høringsnotat

Del artikkelen