I over 20 % av kravene viste ikke dokumentasjonen som tannlegen hadde sendt HELFO på forespørsel, at den tilstanden tannlegen oppga i refusjonskravet faktisk forelå hos pasienten.

Hovedformålet med kontrollen var å øke tannlegenes etterlevelse av regelverket for på den måten å bidra til målrettet helseøkonomi på tannhelseområdet. Den nasjonale landsdekkende kontrollen ble gjennomført på et utvalg refusjonskrav knyttet til tilstandene attrisjon/erosjon og hyposalivasjon. Det ble innhentet relevante journalopplysninger for kravene.

For mange krav viste den innsendte dokumentasjonen at den tilstanden tannlegen oppga i kravet ikke forelå på alle de tennene det var krevd refusjon for. For de aller fleste kravene var selve takstene tannlegen hadde benyttet korrekte, men i 10 % av kravene var ikke takstene redusert slik regelverket tilsa for disse tilstandene. Kontrollen viste at mange av de journalopplysningene HELFO mottok manglet den begrunnelsen og vurdering som folketrygdens regelverk krever.

HELFO vil også i 2012 gjennomføre risikoreduserende tiltak på tannhelseområdet, herunder blant annet nye landsdekkende nasjonale kontroller.

Les mer i rapporten på HELFO sin nettside.