«Modig, kompromissløs og alltid på barnas side»

Foredragsholder:
Pedagog og samfunnsviter Harald Dean fra Stine Sofies Stiftelse. 

Foredraget tar for seg hva vold og seksuelle overgrep mot barn er, konsekvensene i et livsløpsperspektiv og hva man skal se etter.
Som deltaker vil du også bli presentert for konkrete måter å samtale med barn på, både i et forebyggende og avdekkende perspektiv.

«Avtrykk av vold – fysiske tegn på vold og seksuelle overgrep»

Foredragsholder: 
Barnelege Unni Mette S. Köpp fra Statens Barnehus Kristiansand og Sørlandet sykehus.

Foredraget tar for seg karakteristika av vold og overgrep av barn. Hva skal tannhelsepersonell se etter (fysiske tegn og risikofaktorer)?
Hvordan kan tannhelsepersonell oppdage barnemishandling i en travel klinisk hverdag? Og hvordan utrede når vi mistenker at et barn er utsatt for vold og overgrep?

«Klinisk rettsodontologisk undersøkelse av barn ved Statens Barnehus – hva har vi lært? Erfaringer og kunnskapsoverføring til tjenesten»

Foredragsholdere: 
Forsker Ewa Hovden fra TkØ
Tannlegespesialist, barnetannlege Josefine Mareile Halbig fra TkNN

Siden 2016 har flere av Statens barnehus i Norge implementert tannlegene i det tverrfaglige rettsmedisinske teamet i saker hvor det foreligger en politianmeldelse og mistanke om vold og/eller overgrep av barn. Det sakkyndige arbeidet er et nytt fagområde innen odontologi og det er mye ny kunnskap vi nå har opparbeidet oss. Foredraget tar for seg erfaringene som tannlegene har fra det sakkyndige arbeidet, og gir et innblikk i funn som blir avdekket under de kliniske rettsodontologiske undersøkelsene. Til slutt vil foredraget ta for seg overføringsverdi av den nye kunnskapen til den kliniske hverdagen for et tannhelseteam (tips på hva kan/bør gjøres på klinikken ved mistanke eller ved funn av fysiske tegn på vold og/eller overgrep).

«Traumesensitiv tilnærming til tannbehandling for pasienter som har vært utsatt for vold og overgrep»

Foredragsholdere:
Psykologspesialist og spesialrådgiver Ane H. Simonsen, RVTS 
Psykologspesialist Åshild Nupen, TOO-prosjektet TkØ

Hvordan møte, snakke med og forholde seg til barn som har det vanskelig. Barn og unge som har vært utsatt for vold og overgrep kan utvikle post traumatiske plager som kan vise seg i form av mange ulike symptomer og uttrykk. Det er viktig at tannhelsepersonell er kjent med dette og at pasientens individuelle behov blir tatt hensyn til i behandlingssituasjonen.