Forslaget innebærer å øke private helsetjenesters tilskudd til Norsk pasientskadeerstatning (NPE) til et nivå som sikrer at ordningen blir selvfinansierende. For å oppnå dette skisseres det to løsninger: én modell der hele økningen legges inn fra 1. januar 2016 og én modell der økningen fases inn over fire år.

Bakgrunnen for høringsforslaget skyldes blant annet at antall nye skader har vært høyere enn forventet, noe som har medført at erstatningsutbetalingene har blitt høyere. I tillegg har økningen i driftskostnader pr. sak vært større enn det som ble lagt til grunn da nivået på tilskuddene ble fastsatt. 

Høringsnotat – forslag til endring i forskrift til pasientskadeloven – økning av tilskudd fra private helsetjenester

Høringsfrist: 15.10.2015