Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Forskningsprosjektet OrChid skal styrke tannlegers kompetanse for tidlig identifisering av vold hos utsatte barn

Illustrasjon: Yizhak Itzchak Opphavsrett: TkØ

Illustrasjon: Yizhak Itzchak Opphavsrett: TkØ

I Norge har nesten 1 av hvert 3 barn vært utsatt for en eller annen form for fysisk vold i nære relasjoner. Nå skal forskningsprosjektet “Oral health care services for Children victims of violence and sexual abuse" (OrChid) styrke tannhelsetjenestens rolle i avdekking av vold og overgrep mot barn. Ët av målene er å lage opplæringspakker og støtteverktøy for hvordan tannhelsetjenesten tidlig kan sikre identifisering av vold og overgrep hos barn på tannklinikken.

- Den offentlige tannhelsetjenesten er den eneste helsetjenesten som regelmessig ser barn fra de er 3 til 18 år. Men til tross for at tannleger har mye kunnskap om barns munnhelse, har det generelt vært lite fokus på tannlegens rolle i å oppdage og forhindre vold og overgrep. Dette ønsker vi å gjøre noe med, sier prosjektleder Ewa Hovden, seniorforsker ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ).

Styrke kompetanse til tannhelsepersonell og sakkyndige tannleger

OrChid-prosjektet, som er finansiert gjennom Norges forskningsråd (NFR), har tre hovedmål; sikre tidlig identifisering av vold og seksuelle overgrep mot barn, sikre pålitelig klinisk rettsodontologisk undersøkelse og sakkyndig erklæring, og sikre god oppfølging og tannhelsehjelp til barn som har vært utsatt for vold og seksuelle overgrep.

-Vi ønsker å styrke kunnskapen om vold og overgrep mot barn ved å studere og systematisere orale funn i anmeldte saker. Denne kunnskapen vil være nyttig for tannleger som utarbeider sakkyndig erklæringer, men også for tannhelsepersonell som jobber med barn i tannhelsetjenesten, sier Unni Mette Stamnes Köpp, medisinsk sakkyndig fra Sørlandet sykehus og hovedsamarbeidspartner i OrChid. Hovden og Köpp har siden 2013 jobbet aktivt for å implementere tannlegene som en del av det rettsmedisinske miljøet ved Statens Barnehus blant annet gjennom prosjektet «Klinisk rettsodontologisk undersøkelse av barn utsatt for vold og/eller seksuelle overgrep (KRu-barn)». OrChid er en forlengelse av KRu-barnprosjektet. Hovden og Köpp står også bak utarbeidelsen av kunnskapsbasert prosedyre for klinisk rettsodontologisk undersøkelse, som ble publisert på www.helsebiblioteket.no i 2016.

Nylig lanserte Orchid-prosjektet nettstedet www.tannbarnehus.no, som et tiltak for å imøtekomme behovet for mer informasjon og kunnskap hos sakkyndige tannleger. – Ressurssiden inneholder e-læringskurs, fagstoff, veiledere og informasjon om aktuelle kurs og seminarer. Nettsiden vil utvides fortløpende under prosjektperioden, sier Hovden, og legger til at også tannhelsepersonell kan finne relevant informasjon her som kan være nyttig i deres arbeid.

Tettere oppfølging av utsatte barn på tannklinikk

- På tross av det arbeidet som allerede er gjort, har vi fremdeles en vei å gå for å nå målet om å sikre likeverdig og helhetlig hjelpe-, behandlings- og oppfølgingstilbud til barn utsatt for vold og/eller seksuelle overgrep, sier Hovden. Et viktig må i prosjektet er derfor å kartlegge hvordan tannklinikker kan sørge for at utsatte barn får nødvendig oppfølging og god behandling tannhelsetjenesten etter å ha vært igjennom en klinisk rettsodontologisk undersøkelse ved Statens Barnehus.

Hovden viser også til at et annet viktig element i prosjektet er brukerinvolvering og barns rett til å uttrykke sine synspunkter. Dette vil ivaretas ved blant annet å studere barns perspektiver og inkludere aktuelle brukerorganisasjoner i utviklingen av tannhelsetjenester for utsatte barn.

Referanser

Ewa Hovden: Oral health care services for Children victims of violence and sexual abuse" (OrChid).

Ewa Hovden: Klinisk Rettsodontologisk undersøkelse av barn utsatt for vold og/eller seksuelle overgrep (KRu-barn). Prosjekt 2019- 2020. Kort prosjektbeskrivelse på nettsidene til Forskningsrådet.

Rønneberg A, Hovden  ES, Bie TMG, Willumsen T, Köpp UMS. Klinisk rettsodontologiske undersøkelser ved Statens Barnehus - veier til tverrprofesjonell samhandling til barnets beste. Nor Tannlegeforen Tid. 2019; 129: 884—92

Unni Mette Stamnes Köpp mfl.: Tannlegeundersøkelser av barn utsatt for vold og seksuelle overgrep (fagprosedyre). Helsebiblioteket Sørlandet sykehus og Statens Barnehus Kristiansand, 2016.


*Sakkyndig tannlege ved Statens barnehus

En sakkyndig tannlege ved Statens Barnehus jobber på begjæring fra påtalemyndigheten i forbindelse med tilrettelagte avhør. Sakkyndig gjennomfører klinisk rettsodontologisk undersøkelse for å sikre bevis i en mulig fremtidig rettsak. Dette gjelder saker som seksuallovbrudd, kroppsskade, drap, mishandling i nære relasjoner og kjønnslemlestelser, hvor fornærmede eller vitne er under 16 år. Sakkyndig tannlege skal gjennomføre fagkyndig sikring av spor og dokumentere eventuelle tegn på vold eller/seksuelle overgrep i hode, halsregion og i munnhule.
 

**Statens Barnehus

  • Et tilbud til barn og ungdom som kan ha vært utsatt for, eller vært vitne til vold eller seksuelle overgrep, der det foreligger en politianmeldelse.
  • Et godt og helhetlig hjelpe- og behandlingstilbud samlokalisert på ett sted
  • Her er det lagt til rette for dommeravhør, medisinsk undersøkelse og for samtale og terapi
  • Benytter nye metoder for avhør og medisinsk undersøkelse som er mindre belastende for barna.
  • Gir råd og veiledning til privatpersoner og offentlige instanser i anonyme saker som er uavklarte.
  • Etablert i elleve byer i Norge

Kilde: statensbarnehus.no

Del artikkelen