Når det foreligger mistanke om vold og/eller seksuelle overgrep skal barnet undersøkes hos Statens barnehus. I 2016 publiserte Helsebiblioteket prosedyren Tannlegeundersøkelse av barn utsatt for vold og seksuelle overgrep, som er rettet mot tannleger som skal være sakkyndige i slike saker. I en rettsodontologisk undersøkelse skal sakkyndig tannlege undersøke barnet ved Statens barnehus og kartlegge om det finnes skader eller funn på barnet som kan passe med et gitt hendelsesforløp.

– For å få en treffsikker klinisk undersøkelse og beskrivelse av skader i munnhulen, er det viktig at tannleger er en del av det tverrfaglige rettsmedisinske teamet ved barnehusene. Vi har gjort oss erfaringer om hvordan retningslinjene har fungert så langt, og ser at prosedyren er ulikt implementert ved barnehusene. Neste steg er derfor å styrke det tverrfaglige samarbeidet og øke involveringen av tannhelsetjenesten, sier forsker Ewa A. Sz. Hovden ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ) og påpeker at KRu-barn prosjektet skal styrke tannhelsetjenestens rolle som sakkyndig og bidra til mer forskningsbasert kunnskap om hvordan tannhelsepersonell kan avdekke vold og overgrep mot barn.

Hovden leder prosjektet sammen med Unni Mette Köpp, overlege og medisinsk sakkyndig ved Sørlandet sykehus og Statens barnehus Kristiansand. Prosjektet er finansiert med midler fra Norges forskningsråd.

Mer om prosjektet
Forskere vil styrke tannlegene i arbeidet mot overgrep mot barn (forskning.no 19. november 2019)

Forskningsprosjektet KRu-barn