• øke forskningsaktiviteten i tannhelsetjenesten i TkØs region
  • mer kunnskap, kompetanse, kvalitet og effektivitet til beste for befolkningens helse
  • heve kvaliteten på utviklingsarbeid i regionen gjennom et systematisk arbeid med evalueringer og kvalitetskontroll av prosjekter

Praksisnær forskning er et prioritert forskningsområde hos TkØ, og innebærer tett samarbeid med fylkestannleger og klinikere i TkØs region. Et viktig mål ved praksisnær forskning er at resultatene kan overføres direkte tilbake til tannhelsetjenesten og på den måten komme pasientene og befolkningen til gode. TkØ har i dag flere prosjekter, hvor tjenesten inkluderes i alle ledd; planlegging, gjennomføring og kunnskapstranslasjon for å sikre nytteverdien i tannhelsetjenesten.

Forskningsleder er Vibeke Ansteinsson (Phd).