Om prosjektet: Etablere en modell for samhandling mellom kommunen og tannhelsetjenesten for å styrke og utvikle kompetanse, rutiner og kvalitetssikring innen den kommunale omsorgstjenesten som omhandler tann- og munnstell. En viktig del av prosjektet omhandler samhandling mellom hjemmebaserte omsorgstjenester og den offentlige tannhelsetjenester og baseres på fokusgruppeintervjuer av de ansatte i hjemmetjenesten. Fokusgruppeintervjuer skal være med på å kartlegge hvordan de ansatte opplever at samhandling mellom de ulike aktørene fungerer og hva de tenker kan eventuelt gjøres bedre. De ansatte i hjemmebaserte tjenester er et viktig ledd i samhandlingen mellom de ulike aktørene som har ansvar for brukerne. Deres erfaringer og meninger er derfor meget betydningsfulle for oss og kan være med på å påvirke fremtidige satsninger på dette området.

Prosjekteier: Hamar kommune

Prosjektrapport: Prosjektrapport 2018 Kommunal tannpleier - samhandling mellom hjemmebasert omsorg og tannhelsetjenesten. Samarbeidsprosjekt mellom Hamar kommune og Tannhelsetjenesten Hedmark (pdf).