Bakgrunnen for dette forbedringsarbeidet var todelt:

  • TkØ mottok ufullstendige henvisninger og brukte en del tid på å innhente dokumentasjon, både fra henviser og pasient.

  • Henviser opplevde manglende dialog fra TkØ, i tilfeller der det ble gjort andre eller nye vurderinger ut fra henvisning.

 

Hva har kommet ut av dette arbeidet så langt?

TkØ har gjennomført en brukerundersøkelse, hvor vi har bedt tannleger og tannpleiere i våre tre samarbeidsfylker om tilbakemeldinger på samarbeidet med oss.

Sjekkliste_600x600.png

Tett dialog med henviser

En ny rutine hos TkØ er at dersom behandlingsplanen endres, skal det avklares med henviser før endelig behandling legges, og dersom behandling utsettes, skal det gis beskjed til henviser og eventuelt pasient/foresatte. Epikrisen skal sendes innen 2 uker etter endt behandling.

Forbedret henvisning

TkØ har konkretisert innhold i henvisninger til 8 punkter, som er et resultat at de diskusjonene vi har hatt med våre samarbeidspartnere i løpet av utviklingsarbeidet vårt. Les mer om den nye henvisningsrutinen her.

Det er også utarbeidet en sjekkliste som TkØ skal benytte for hver mottatt henvisning. Sjekklisten skal brukes som en huskeliste, samt som et måleinstrument i forbedringsarbeidet.

Implementering og evaluering

Dette forbedringsarbeidet implementeres nå i disse dager. Deler av det har allerede blitt presentert på virksomhetssamling i Oppland i begynnelsen av september. I desember 2017 skal forbedringsteamet gjøre en evaluering, og se om forbedring er oppnådd, eventuelt komme med flere forslag til hvordan samarbeidet kan bli enda bedre.

Ta kontakt med TkØ, post@tkost.no, om du ønsker mer informasjon!