Forskere ved Universitet i Tromsø, Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge (TKNN) og Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ) avdekket i en spørreundersøkelse blant 215 tannleger og 166 tannpleiere i 15 av 19 fylker i Norge at mål for utadrettet virksomhet i tannhelsetjenesten er oftest sykehjem, hjemmetjenesten og helsestasjoner. Målgruppene for tiltakene ble vanligvis bestemt ved den lokale tannklinikk.

Kun 40% av klinikkene hadde interne rutiner for utadrettede tiltak. Tannpleiere og klinikkledere ved den lokale tannklinikk var som oftest ansvarlige for utarbeiding og oppdatering av disse. Personalmøter, veilederen «Tenner for livet» og lokale retningslinjer ble nevnt som de viktigste kilder for å planlegge og oppdatere innhold i populasjonsbaserte intervensjoner.

Hele 65% av tannleger og tannpleiere i studien var fornøyde med utadrettede tiltak som ble brukt, samtidig påpekte 70% at dette kunne forbedres ved regelmessig vurdering og kvalitetssikring. Flere etterlyste mer tid for utadrettede tiltak og bedre tverrfaglig og tverrprofesjonelt samarbeid med annen helse- og omsorgspersonell. Kun 53% av behandlere var interessert i kunnskapsbaserte nasjonale retningslinjer for utadrettet virksomhet.

En av forskerne i studien, Rasa Skudutyte-Rysstad hos TkØ, utdyper videre:                                                                                

- Funn i denne studien kan tyde på at innhold i utadrettede tiltak bestemmes som oftest lokalt og kan derfor påvirkes av de ansattes holdninger, motivasjon og personlig engasjement.

Det er økt fokus på at helsetjenester, inkludert tannhelsetjenester, skal i større grad være kunnskapsbasert. Samtidig så var kun litt over halvparten av respondentene i denne spørreundersøkelsen interessert i kunnskapsbaserte nasjonale retningslinjer for utadrettet virksomhet.

- Resultater i denne studien tyder på at det er lite tradisjon for å støtte seg til forskning i planlegging av utadrettet virksomhet i tannhelsetjenesten. Flere av respondentene i spørreundersøkelsen etterlyste regelmessig vurdering og kvalitetssikring av tiltakene som ble igangsatt. Funn fra studien kan tyde på at det er behov for i større grad å dokumentere og evaluere tiltak som blir gjennomført, slik at ressursene brukes mest mulig hensiktsmessig, avslutter Skudutyte-Rysstad.

 

Studien “Community-based preventive activities in the Public Dental Service in Norway” av E.Widstrøm, A.Tillberg, L.I.Byrkjeflot, L.Stein og R.Skudutyte-Rysstad er publisert i International Journal of Dental Hygiene http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/idh.12326/full