Hvem er tilbudet for?

Personer som

  • har vært utsatt for tortur

  • har vært utsatt for overgrep eller vold i nære relasjoner

  • har sterk angst for tannbehandling, odontofobi

Tverrfaglig behandlerteam TOO

Kjernen i behandlingen er gradvis tilvenning i tannbehandlingssituasjonen, og er i første omgang en angstbehandling. Pasienten møter et tverrfaglig behandlerteam TOO som består av tannhelsesekretær, psykolog, tannlege og/eller tannpleier. Etter samtale med psykolog med påfølgende diagnostisk intervju, avklares det om pasienten oppfyller kriteriene for å bli omfattet av tilbudet.

Angstbehandlingen baserer seg på stabiliserende og psykoedukative prinsipper, hvor målet er å gjøre pasienten i stand til å motta tannbehandling gjennom trinnvis tilvenning til situasjonen. Teamet jobber sammen med pasienten for en best mulig tilpasset behandling.

Eksponeringsterapi i TOO

Eksponeringsterapi, og særlig i kombinasjon med kognitiv terapi, er en av de mest vanlige terapiformene for å behandle angst og fobier. Målet og hensikten med denne terapiformen er å få pasienten til å forstå det irrasjonelle ved angstlidelsen sin ved å få pasienten til å utsette seg for det han/hun frykter mest. I behandlingen av tannbehandlingsangst legges det vekt på å bygge tillit og gi grundig informasjon før og underveis for hva som skal skje. Ikke alle pasienter ønsker å vite detaljer, noe som tilpasses den enkelte. Forutsigbarhet og trygghet er stikkord.

Det er viktig at pasienten samtykker til det han/hun skal igjennom. Frivillighet og respekt for pasientens angst er essensielt. Noen pasienter opplever et tannlegebesøk som svært belastende og er redd for at de vil miste kontrollen. Panikkanfall er skremmende, men ufarlige. Smerte og angst kan bedøves og katastrofeforestillinger kan svekkes om man utforsker og deler det med noen man har tillit til. Noen ganger er det ikke så mye som skal til for at man skal kunne legge av seg gamle fryktresponser og adferdsmønstre, andre ganger krever det mer trening eller bearbeiding.

Eksponeringsprinsippet innebærer at man går igjennom gradvis tilvenning til det man er redd for. Angsten kan man måle på sin indre angstskala som går fra 0 til 10, hvor 0 er ingen angst og 10 er maksimal angst. Tannlegen spør hvor mye angst pasienten har i en gitt situasjon og pasienten bestemmer hvor mye angst han/hun vil tåle. På den måten får pasienten kontroll over situasjonen. Det er viktig at pasienten styrer tannlegens handlinger og ikke omvendt.

Det er utarbeidet en nasjonal manual for personell som skal utøve TOO-behandling.

Mer om TOO-tilbudet hos Helsedirektoratet og Rundskriv med regelverk og takster for 2018 Det gule heftet 2018

Tilrettelagte tannhelsetilbud for mennesker som er blitt utsatt for tortur, overgrep eller har odontofobi – Vurdering av omfang og behov samt forslag til tannhelsetiltak  Helsedirektoratet, rapport (2010).

Tannbehandlerteam TOO

Når pasienten er ferdig med fobibehandlingen, blir vedkommende overført til et tannbehandlerteam TOO. De restaurerer tannsett etter avsluttet angstbehandling.Teamet har fått nødvendig informasjon i forkant, slik at tannbehandlingen blir tilpasset pasientens mestringsnivå.

TOO dekkes av statlige midler.

Pasienten kan selv ta kontakt med behandlingsteamet eller be lege, psykolog eller annet helsepersonell om å kontakte for behandling.

Hvor finner du tilbudet?

Dette tilbudet finnes i hele landet. TkØ har TOO i Oslo.
Her finner du kontaktinformasjon til TkØs tverrfaglig behandlerteam TOO og tannbehandlerteam TOO

I TkØs region finnes TOO i Elverum (Hedmark), Lillehammer (Oppland) og Moss og Fredrikstad (Østfold).
Her finner du kontaktinformasjon til teamene i regionen (Hedmark, Oppland og Østfold).

TkØs tverrfaglig behandlerteam har også en veiledende rolle overfor de tverrfaglige behandlerteamene i regionen. Teamet arrangerer kurs, samlinger og andre kompetansehevende tiltak for både tverrfaglige TOO-team og tannbehandler TOO-team i regionen.

Kort om TOO-behandling

Script: Marianne Gishlaine Ollivier and Yizhak Itzchaki
Design and animation: Yizhak Itzchaki, tzachik.com
Sound: Audiojungle NSI Lydproduksjon A/S

Opphavsrett: TkØ