Om prosjektet: God tannhelse betyr mye for vår generelle helse og livskvalitet. Konsekvenser av dårlig eller redusert munnhelse kan føre til alvorlige infeksjoner, store smerter og dårlig ernæring.

Hovedmålet er å utvikle ny kunnskap om behov for og organisering av tannhelsetjenester til eldre hjemmeboende pasienter. De hjemmeboende pasientene trenger samordnede og koordinerte tjenester, hvor gode tannhelsetjenester er viktig del av tjenesteforløpet. Prosjektet skal derfor identifisere hva som hemmer og hva som fremmer helsetjeneste samt utvikle og teste en vitenskapelig modell som sikrer forsvarlig helsetjeneste og bedre samhandling mellom tannhelsetjenesten og pleie- og omsorgstjenesten. Det skal vi gjøre ved å følge en systematisk prosess som bygger på UK Medical Research Council’s framework (MRC) for komplekse intervensjoner.

Pasienter som mottar hjemmetjenester som gir rett til  vederlagsfrie tannhelsetjenester, er i dag ikke sikret at slik tjeneste blir ivaretatt. Det er fordi det i dag eksisterer både faglige, organisatoriske og tekniske barrierer for god samhandling mellom tannhelsetjenesten og den kommunale helsetjenesten. Forskning innen samhandlingsfeltet har i stor grad handlet om samhandling mellom sykehus og kommunen, eller om interkommunalt samarbeid. Forskningen har ikke fokusert på tannhelsetjenesten som er organisert på fylkeskommunalt nivå. Det betyr at vi har kunnskapshull om samhandling mellom organisatoriske nivå som har betydning for mange pasienter.

Vi har i dag manglende kunnskap om hvilke orale helseproblemer hjemmeboende pasientene har og hvordan det påvirker deres helse og livskvalitet Vi vet også lite om hvilke utfordringer helsepersonell møter i sin hverdag som hindrer at de kan ivareta forsvarlige tannhelsetjenester for sine pasienter.

I CORAL vil vi derfor systematisere og organisere forskningen i et mikro-, meso- og makronivå. Analysene vil bygge på registerdata, spørreskjemaer og kvalitative tilnærminger hvor vi kombinerer observasjoner, dokumentanalyse og intervjuer. Vi vil dra veksler på sterk brukerinvolvering gjennom alle faser og deler av prosjektet og vil utvikle modellen etter prinsippene fra «co-creation». Et overordnet resultat er å ha utviklet generiske retningslinjer som er klare for stor-skala implementering i helsetjenesten.

Se også "Tannhelse for eldre hjemmeboende pasienter (CORAL)" (www.uio.no)

Prosjektleder: Ragnhild Hellesø, professor Avd. for sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo (UiO)

Hovedsamarbeidspartner: Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ)

Øvrige samarbeidspartnere:
NTNU Gjøvik
Sintef
Pensjonistforbundet
Høyskolen Innlandet
Norges arktiske universitet UiT
Universitetet i Bergen
Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester (USHT)
Humboldt-Universität zu Berlin
University of Groningen
VAR Healthcare

 

Finansiering: Norges forskningsråd (NFR)