Tilskuddet til TOO foreslås å økes med 5 mill. til videre oppbygging av TOO-team ved de regionale odontologiske kompetansesentre (ROKene) og i fylkeskommunene. Når det gjelder ROKene foreslår regjeringen å videreføre tilskuddet fra 2016 på ca. 90 mill. til videre oppbygging av aktivitetene ved de regionale kompetansesentrene,

Videre er tilskuddet til Nordisk institutt for odontologiske materialer (NIOM )foreslått til å økes med 3 mill. kroner for videreutvikling av klinisk rettet materialforskning i samarbeid med ROkene og med kliniske fagmiljøer i andre nordiske land.Det foreslås også å videreføre tilskudd til lønn til kandidater under spesialistutdanning i pedodonti og i klinisk odontologi, og til ROKene og fylkeskommuner til etablering av stillinger for spesialister i pedodonti. Bevilgningen til disse formål foreslås økt med 4 mill. kroner i 2017. Tilskuddet til universitetene i Bergen og Oslo forutsetter i betydelig grad samarbeid med ROKene i forskningssammenheng. 

Regjeringen bevilger i sitt budsjett 10 mill til prosjektering av nytt bygg ved Det odontolgoiske fakultet.

Forøvrig så er forskning en av de store satsningsområdene i budsjettforslaget. Regjeringen understreker behovet for å styrke kunnskapsgrunnlaget på tannhelsefeltet og viser til at det utarbeides en forskningstrategi på tannhelsefeltet. Forskningsrådet (NFR) vil bli trukket inn i dette arbeidet, som legger tilgrunn at ROKene skal ha en viktig rolle.
 

Kap. 260 om Universitet og høgskolar i budsjettforslaget (pdf)

Kap. 770 om tannhelse i budsjettforslaget (pdf)

Les hele Prop. 1 S (2016-2017) (pdf)