Samarbeidsavtale

Samarbeidsavtale for det interfylkeskommunale oppgavefellesskapet Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ).

§ 1 Deltakere
Deltakerne i samarbeidet om TkØ er fylkeskommunene Innlandet og Viken.

§ 2 Navn
Samarbeidets navn er Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst med kortform TkØ.

§ 3 Formål
Formålet med samarbeidet er drift og videre utvikling av et regionalt odontologisk kompetansesenter som skal

  • sikre tilgjengelighet til spesialisttannhelsetjenester og være henvisningsinstans for både offentlig og privat tannhelsetjeneste
  • drive rådgivning overfor en samlet tannhelsetjeneste, den øvrige helsetjenesten og befolkningen i regionen
  • organisere desentralisert klinisk praksis for spesialistkandidater i samarbeid med universitetene
  • organisere og drifte klinisk praksis for spesialistkandidater på kompetansesenteret i samarbeid med universitetene
  • bidra til forskning og faglig utvikling i tannhelsetjenesten
  • bidra til rekruttering og stabilisering av tannhelsepersonell i regionen
  • drive etterutdanning av tannhelsepersonell

§ 4 Rettslig status
TkØ ​er et fylkeskommunalt oppgavefellesskap mellom fylkeskommunene Innlandet og Viken etter kommunelovens kap. 19 med Viken fylkeskommune som hovedkontor. Denne funksjonen kan senere flyttes til andre fylkeskommuner, hvis dette er hensiktsmessig. Ulike tjenester kan tillegges andre fylkeskommuner ut fra hvor beste kompetanse for gjeldende tjeneste befinner seg. Deltakernes ansvar er delt. Samarbeidet skal ikke være eget rettssubjekt og skal ikke registreres i foretaksregisteret.

§ 5 Styrende organer
Samarbeidets organer er representantskap, styre og direktør.

§ 6 Representantskap
Representantskapet er samarbeidets øverste organ. Representantskapets medlemmer og varamedlemmer velges for fire år. Begge deltakere i samarbeidet skal være representert med to medlemmer hver som oppnevnes av fylkeskommunen. Representantskapet kan ikke fatte avgjørelse som i henhold til kommuneloven tillegger de deltakende fylkeskommunene selv. Representantskapet konstituerer seg selv.

Representantskapet skal

a) oppnevne styre

b) godkjenne årsregnskap

c) godkjenne årsrapport

d) vedta vedtektsendringer

e) vedta strategivalg

Det skal avholdes minst ett representantskapsmøte årlig. Begge deltakerne må være representert for at representantskapet skal være beslutningsdyktige. Vedtak gjøres med alminnelig flertall, med unntak av vedtektsendringer jf. § 11.

§ 7 Styre
Samarbeidet skal ha et styre på 7 medlemmer. Styret oppnevnes av representantskapet og skal bestå av tre styremedlemmer fra hver fylkeskommune samt en representant oppnevnt av og blant de ansatte. Styrerepresentanten for de ansatte har ikke rett til å delta i behandlingen av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler. Styret utøver sin myndighet på grunnlag av disse vedtektene og delegasjonsvedtak fra representantskapet. Styremedlemmenes funksjonstid er 2 år og kan prolongeres for å ivareta styrets kompetanse. Styret konstituerer seg selv.

Styret skal

a) sørge for at det ansettes direktør

b) arbeide for at TkØ er i stand til å løse sine oppgaver i henhold til vedtektenes § 3

c) sørge for at det utarbeides økonomiplan, årsbudsjett, årsrapport og årsregnskap

d) påse at daglig drift er i samsvar med samarbeidets formål, vedtekter, årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet

Styremøtene ledes av styreleder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved votering i styret skal hver stemme telle likt. Unntaket er ved stemmelikhet hvor styreleder har dobbeltstemme. Styret er beslutningsdyktig når minimum to av deltakerfylkeskommunene er representert. Det skal føres protokoll fra styremøtene.

§ 8 Daglig leder
Samarbeidet skal ha en daglig leder med tittel direktør. Direktøren skal:

a) forestå daglig ledelse av samarbeidet

b) følge de retningslinjer og pålegg som styret gir

c) sørge for at nødvendige tjenester for drift av hovedkontor er tilgjengelige

d) være sekretær for styre og representantskap

Den daglige ledelse omfatter ikke saker som for samarbeidet er av uvanlig art eller av stor betydning. Slike saker kan daglig leder bare avgjøre når styret i den enkelte sak har gitt daglig leder myndighet til det, eller når styrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for samarbeidet. Styret skal i så fall snarest mulig underrettes om saken.

§ 9 Økonomiske forhold
Samarbeidet skal hvert år innen 1. oktober utarbeide økonomiplan og årsbudsjett for kommende år som bl.a. skal inneholde fylkeskommunenes bidrag.
Den årlige fordelingen av det samlede driftstilskuddet gjøres etter en tredelt nøkkel:

  • Et grunnbeløp er like stort for begge fylker og utgjør inntil kr 150 000.
  • Halvparten av totaltilskuddet fratrukket summen av grunnbeløpene, baseres på folketall (SSBs statistikkbank, statistikkområde folketall pr 1. januar hvert år).
  • Halvparten av totaltilskuddet fratrukket summen av grunnbeløpene, baseres på tannhelsetjenestens netto driftsbudsjett i hvert enkelt fylke (KOSTRA, tabell "Netto driftsutgifter tannhelse").

§ 10 Ansatte
Ansatte skal som hovedregel være ansatt i den fylkeskommunen som er hovedkontor på ansettelsestidspunktet. Ansattes rettigheter og plikter følger regelverket i kontorkommunen.

§ 11 Endring av vedtektene
Endring av vedtektene skal vedtas av representantskapet. Vedtektsendringer skal være enstemmige.

§ 12 Forhold til forvaltningsloven og offentlighetsloven
Reglene i forvaltningsloven og offentlighetsloven gjelder.

§ 13 Låneopptak og garantistiftelse
Samarbeidet/styret kan ikke ta opp lån eller stille garanti for samarbeidets forpliktelse eller andres forpliktelser.

§ 14 Oppløsning, uttreden og oppsigelser
Opphør av samarbeidet kan bare skje gjennom fylkestingsvedtak. Frister og bestemmelser om opphør følger av kommunelovens § 27 nr. 3. Den enkelte fylkeskommune kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i samarbeidet og kreve seg utløst av dette.

§ 15 Ikrafttredelse
Vedtektene for TkØ og samarbeidet trer i kraft fra 1. januar 2020.

Organisasjonskart

orgkart 15februar2022.png

Representantskap

Representantskapet er samarbeidets øverste organ. Representantskapets medlemmer og varamedlemmer velges for fire år (fra og med 2020 til og med 2023).  
 

Representantskapet Varamedlem Fylkeskommune
Mari Gjestvang Bjørn Jarle Rødberg Larsen Innlandet
Erik Ringnes Vegard Riseng Innlandet
  Hoda Imad Viken
Ida Ohme Pedersen Roar Lund Viken

Leder for representantskapet er Mari Gjestvang, Innlandet fylkeskommune. 

Styret

Samarbeidet skal ha et styre på 7 medlemmer. Styret oppnevnes av representantskapet og skal bestå av tre styremedlemmer fra hver fylkeskommune samt en representant oppnevnt av og blant de ansatte. Funksjonstid er to år. 

 

Styremedlem Fylkeskommune
Per David Clee Søhoel Viken
Claes Næsheim Innlandet
Tore Østgård Viken
Ola Selvaag Innlandet
Berit Binde Viken
Gro Hilde Reinsborg Innlandet
Ingrid Klepaker Ansattrepresentant

Styreleder er Per David Clee Søhoel, Viken fylkeskommune
Nestleder er Claes Næsheim, Innlandet fylkeskommune. 

Vara for ansattrepresentant er Marte-Mari Uhlen-Strand.