Våre oppgaver

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ) er et interfylkeskommunalt/-interkommunalt samarbeid (IS) etter kommunelovens § 27, og ble etablert i 2011. Samarbeidet er mellom fylkeskommunene Hedmark, Oppland og Østfold.

Formålet med TkØ er drift og videre utvikling av et regionalt odontologisk kompetansesenter som skal:

  • sikre tilgjengelighet til spesialisttannhelsetjenester og være henvisningsinstans for både offentlig og privat tannhelsetjeneste.

  • drive rådgivning overfor en samlet tannhelsetjeneste, den øvrige helsetjenesten og befolkningen i regionen

  • organisere desentralisert klinisk praksis for spesialistkandidater i samarbeid med universitetene

  • organisere og drifte klinisk praksis for spesialistkandidater på kompetansesenteret i samarbeid med universitetene

  • bidra til forskning og faglig utvikling i tannhelsetjenesten

  • bidra til rekruttering og stabilisering av tannhelsepersonell i regionen

  • drive etterutdanning av tannhelsepersonell.

    

Ledergruppen TkØ
F.v. direktør Hilde Vogt Toven, klinikksjef Jon Sudbø og forskningsleder Vibeke Ansteinsson.
Foto: Terje Skåre.