Om prosjektet
Prosjektet startet i 2012 og har vært et samarbeidsprosjekt mellom Statens Barnehus Kristiansand, den offentlige tannhelsetjenesten i Vest-Agder og tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør (TkS) og Øst (TkØ). Målet med prosjektets første fase har vært å utarbeide en godkjent kunnskapsbasert fagprosedyre som vil kunne brukes som en del av ett sakkyndig oppdrag og vedlegges den rettsmedisinske rapporten. For å kvalitetssikre prosessen ble prosjektet meldt inn til Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer og utarbeidelsen av prosedyren ble basert på anbefalingene gitt av Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer og Veileder for utvikling av kunnskapsbaserte retningslinjer (IS-1870) fra Helsedirektoratet. Prosedyren tilfredsstiller noen utvalgte krav, som primært er hentet fra AGREE - instrumentet og er offentlig tilgengelig på Helsebiblioteket.

Siden 2017 har prosjektet blitt utvidet og prosedyren har blitt implementert i til sammen 6 ulike barnehus i Norge. Etter at implementering er gjennomført ved alle barnehus vil protokollen evalueres. Dette gjennomføres som et fokusgruppeintervju med tannlegene om deres erfaringer ved bruk av prosedyren. Evalueringen vil inngå i spesialistoppgaven til tannlegen Thea Granvoll. Det overordnede målet er å utarbeide en nasjonal prosedyre.

Prosjekteier: Sørlandet sykehus, Statens Barnehus Kristiansand og TkØ

Prosjekttype: Forskningsprosjekt

Prosjektleder: Unni Mette Köpp (medisinsk sakkyndig, Statens Barnehus Kristiansand)

Medarbeider: Ewa A. Sz. Hovden. Forsker, TkØ.

Samarbeidspartnere:
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør (TkS)
Universitetet i Oslo (UiO), Det odontologiske fakultet

Prosjektperiode: 2015-2018