Denne uken var det et vellykket og positiv møte mellom Statens Barnehus Moss (åpnet 1. november 2016), og Den Offentlige Tannhelsetjenesten Østfold, som nå skal opprette et samarbeid rundt dette. Forsker Ewa Hovden fra TkØ deltok også på møtet.

Bamse

Bakgrunn for samarbeidet

Prosedyren «Klinisk rettsodontologisk tannlegeerklæring» er et resultat av et samarbeidsprosjekt mellom Unni Mette Köpp i Statens Barnehus Kristiansand og SSHF, Den offentlige tannhelsetjenesten i Vest-Agder, Ewa Hovden (TkØ) og Anne Rønneberg, Tiril Willumsen og Thea Granvoll Bie (Det odontologiske fakultetet, UiO). Bakgrunnen for samarbeidet var et sterkt ønske om å inkludere en tannlegeundersøkelse gjennomført av en tannlege i den rettsmedisinske rapporten.

Samarbeidet har skapt viktige endringer

Arbeidet som har pågått siden 2011, har ført til viktige endringer i tjenesten. I retningslinjene fra Helsedirektoratet «Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge 0–20 år», som nylig har vært lagt ut på høring, anbefales det at «Fylkeskommunen skal sørge for at tannleger i rimelig grad er tilgjengelige for å kunne gjennomføre tann- og munnundersøkelser på barn ved Statens Barnehus». Og i «Felles retningslinjer for Statens Barnehus» utgitt av Politidirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet 19. desember 2016, legges det vekt på at «Barnehuset skal tilrettelegge for at det kan tas klinisk rettsmedisinske og odontologiske undersøkelser». Pr i dag er totalt 6 barnehus, den offentlige tannhelsetjenesten fra flere fylker, samt flere kompetansesentre involvert i prosjektet for å implementere og evaluere prosedyren. Implementeringen av prosedyren er et viktig steg i inkluderingen av tannlegene i det tverrfaglige rettsmedisinske teamet på barnehuset.  

Implementeringen skal evalueres i løpet av året og prosjektet skal avsluttes med et felles seminar i Kristiansand i januar 2018, hvor alle aktørene inviteres til å delta.

Prosjektet er et godt eksempel på en vellykket nettverksbygging på tvers av ulike profesjoner hvor målet er et godt og helhetlig hjelpe- og behandlingstilbud for barn og unge ved Statens barnehus.

 

Les prosedyren «Klinisk rettsodontologisk tannlegeerklæring»

Prosjektet omtalt i Tannlegetidende

Les mer om Barnehuset