Bakgrunn: Helsemyndighetene etterlyser mer praksisnær forskning med aktiv deltakelse fra tannklinikkene. Samtidig er det lite kunnskap om hvordan tannhelsepersonell opplever det å delta i forskningsprosjekter, bidra til rekruttering av deltakerne og datainnsamling i samarbeid med forskerne. Formålet med prosjektet er å kartlegge tannhelsepersonells erfaringer med å bli involvert i et forskningsprosjekt. Alle tannleger, tannpleiere og klinikksekretærer på ni offentlige tannklinikker i tre fylker som har jobbet med FISSUR-prosjektet ble spurt om å å delta. De fylte ut  elektronisk spørreskjema med bakgrunnsinformasjon, samt kunnskap, holdninger og erfaringer knyttet til det å delta i en klinisk studie. Undersøkelsen ble gjennomført fra desember 2019 til febuar 2020. Resultatene fra undersøkelsen analyseres vil bidra med kunnskap om faktorer som har betydningfor implementering av kliniske studier i tannhelsetjenesten. 

Prosjekteier: TkØ 

Prosjektleder: Rasa Skudutyte-Rysstad, forsker TkØ

Prosjektgruppen:

  • Ewa S. Hovden, forsker TkØ
  • Ibrahimu Mdala, statistiker TkØ

Prosjekttype: Forskningsprosjekt

Prosjektperiode: 2020-2021