- Det har vært en lang prosess og mange vurderinger, men nå kan vi si oss fornøyd med det ferdige kurset. Det er nok ikke mye ny informasjon, men vi håper at kursdeltakerne sitter igjen med en ny trygghet og bevissthet på temaet, og kanskje det skaper noen nye diskusjoner, forteller Hovden.

 

Bakgrunn for e-læringskurset

Våren 2014 utga Helsetilsynet rapporten «Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet. Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. 2/2014». Rapporten gir en oversikt om teamet hentet fra tilsynserfaringer, statistikk, forskning og utredning.

Rapporten viser til at det er grunn til å tro at det er underrapportering fra tannhelsetjenesten til barnevernet. Årsak til underrapportering kan være flere. En forklaring kan være vanskelighet med å forstå det juridiske, altså når og hvordan opplysningsplikten opptrer.

En annen årsak kan være opplæring og kunnskap om etterlevelse av opplysningsplikt. Gjennomgangen av revisjonsrapporter fra tilsyn viser at flertallet av de tilsette virksomhetene ikke hadde et styringssystem som sikret at de ansatte hadde nødvendig opplæring i regelverket om opplysningsplikt og taushetsplikt.

Ifølge rapporten er det også mange som opplever barrierer til det å melde ifra. Det kan være flere årsaker til det, eksempelvis usikkerhet, mangelfull kunnskap og manglende erfaring eller at man ikke har tro på at det har noen hensikt.

En nyere studie fra 2016 for tannleger og tannpleiere viser at en av tre har hatt mistanke om omsorgssvikt, men unnlatt å melde ifra. Samtidig så viser den samme studien at 60 % i løpet av sin yrkeskarriere hadde sendt en eller flere bekymringsmeldinger.

Fra 1.januar i år har en ny paragraf, §1-3C, i tannhelsetjenesteloven, tydeliggjort i ennå større grad tannhelsetjenestens ansvar for å «forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep». Det er derfor viktig å jobbe med kunnskapsheving på dette fagfeltet.

 

Mer om og gjennomfør kurset "Din meldeplikt til barnevernet"