Forsker Ewa A. Sz. Hovden innledet med foredraget "Barnemishandling og omsorgssvikt - hvordan kan vi vite og hva kan vi gjøre?", og gikk igjennom konkrete råd for hva som bør vekke bekymring og mistanke om omsorgssvikt og/eller mishandling hos barn. Hovden påpekte at all mistanke og observasjon bør føres inn i pasientens journal og at det er viktig at denne dokumentasjonen er beskrivende. Det er barnevernet som skal vurdere saken videre, ikke tannhelsepersonell. Hovden viste også til at det er nødvendig med en kompetanseheving om meldeplikt generelt i tjenesten og blant annet lære hvordan man skal snakke med barn hvor det er mistanke om omsorgssvikt. 

Deretter gikk Hilde Vogt Toven igjennom lovverket knyttet til helsepersonells melde- og opplysningsplikt, og understreket at hvis man er bekymret skal man alltid melde ifra. Opplysningsplikten overgår taushetsplikten og fokuset skal alltid være rettet mot barnet.

Fagdagen ble avsluttet med casepresentasjon ved pedodontist Reidun Agnalt før diskusjon om hvordan rutinene for meldeplikt skal håndteres på best mulig måte.