Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) sendte ut høringsnotat med forslag til lovendringer blant annet i forbindelse med oppfølging av forslag i Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen.
I sitt høringssvar påpeker TkØ blant annet at ved en overføring til kommunene kan dette medføre en forringelse av tannhelsetjenesten. Videre understreker TkØ at det er nødvendig med en lovfesting av oppgavene til de regionale odontologiske kompetansesentre, og at samhandlingen mellom kompetansesentrene og tannhelsetjenesten må sikres.
TkØ anser det som mest hensiktsmessig at tannhelsetjenesten vil organiseres i de nye regionene som er under oppbygging, og dermed bli et naturlig forvaltningsnivå for kompetansesentrene. Det er også viktig at midler til kompetansesentrene og våre forskningsaktiviteter bli øremerket.

Les hele TkØs høringssvar (pdf)

regjeringen.no: Høringsnotat om oppfølging av forslag i Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen mv.